Pressupost d’ingressos

67.132.739,82 €

Inversions

Inversions en immobilitzat material
5.309.670,62 €
Inversions en immobilitzat intangible
126.424,64 €
Total
5.436.095,26 €

Tancament econòmic

Ingressos
68.206.306,75 €
Despeses de RRHH
42.587.070,65 €
Aprovisionaments i altres despeses
25.336.982,90 €
Total despeses
67.924.053,55€
Resultat de l’exercici
282.253,20 €
AGOST

Execució de la segona fase de millora del Bloc Quirúrgic

DESEMBRE

Reforma de les aules de formació del primer pis