Servidors físics i virtuals
6 hosts físics i 132 virtual machines, repartits entre dos CPD’s
Aplicacions
50 softwares de gestió i diferents aplicatius
Peticions de millora
1.830 peticions que han generat 339 canvis evolutius
Peticions de suport rebudes
7.804 incidències, de les quals 217 en horari de guàrdia localitzable
Nombre de llocs de treball
634
Nombre d’impressores
248
Projectes TIC
10 de Desenvolupament Gavina, 7 a l’àrea de Sistemes i 8 a l’àrea d’explotació de la informació
Mitjana de diagnòstics per alta
7
Mitjana de procediments per alta
3,2
Pes relatiu de les altes hospitalàries
0,6766
Peticions / Sol·licituds
1.831
Canvis evolutius
339
Incidències informàtiques
7.804
Incidències informàtiques en horari de guàrdies localitzables
217