Hospital de Figueres. Àmbit d’atenció especialitzada

Activitat

Hospitalització
0
Altes convencionals
0
Altes Cirurgia Major Ambulatòria
0
Total altes

Activitat quirúrgica
0
Intervencions amb ingrés
0
Cirurgia Major Ambulatòria
0
Total intervencions
0
Cirurgia Menor Ambulatòria
0
Parts i cesàries

Urgències
0
Ateses
0
Ingressades
0
Traslladades

Consultes externes
0
Primeres visites
0
Visites successives
0
Total visites

Nefrologia i Diàlisi
0
Sessions d’hemodiàlisi
0
Sessions de diàlisi peritoneal

Hospital de Dia
0
Estades Hospital de Dia Mèdic (mitjana pacient/dia)
0
Estades Hospital de Dia Quirúrgic (mitjana pacient/dia)

Rehabilitació
0
Sessions
0
Pacients

Diagnòstic per la Imatge
0
Exploracions radiològiques convencionals
0
TACs
0
Ressonàncies magnètiques
0
Mamografies diagnòstiques
0
Mamografies de cribratge
0
Ecografies

Laboratori
0
Peticions
0
Determinacions
0
Determinacions per petició

Farmàcia
0
Dosis dispensades a pacients ingressats
0
Cicles de tractament hematològic i oncològic
0
Preparacions estèrils
0
Fórmules magistrals

Anatomia Patològica
0
Biòpsies
0
Citologies
0
Necròpsies (fetals)

Indicadors de qualitatValor referència
EficiènciaEstada mitjana4.94.7*
Complicacions post quirúrgiques en cirurgia programada0.10 %0.4 %*
Índex d'ambularització (cirurgia sense ingrés)58.30 %52 %*
EfectivitatReingressos a 30 dies (hospitalització)3 %3.2 %*
Reingressos a urgències abans de 72 hores8,80 %8 %*
Reintervencions quirúrgiques a 30 dies3,60 %3 %*
Taxa de reiteració de Consultes Externes1.91.7*
SeguretatPercentatge d'úlceres per pressió intrahospitalàries11,30 %15 %
Taxa de caigudes de pacients hospitalitzats3,5 per mil<2 per mil
Grau de cobertura en la identificació inequívoca de pacients100 %100 %
Profilaxi antibiòtica segons el protocol84,10 %>85 %
AccessibilitatPercentatge de serveis CCEE que superen el temps establert per ser visitat (visita normal)44 %<35 %
Percentatge de consultes no presencials20,3 %-
Percentatge de pacients intervinguts sota el termini garantit de temps d'espera56 %<85 %
Percentatge de visites amb temps d'espera per triatge > 10 minuts (Urgències)16,80 %20 %*
Nota: * Valor mig obtingut en els darrers tres anys

A nivell d’accessibilitat, els resultats han estat marcats per la situació pandèmica. Els nostres temps d’espera s’han incrementat tant per accedir a Consultes Externes com l’espera d’intervencions quirúrgiques.

Bons resultats en el temps de triatge a Urgències.

Els indicadors de seguretat mantenen els seus bons resultats, a excepció de la taxa de caigudes que ha augmentat respecte al valor comparat.

En relació a l’eficiència, mantenim uns bons resultats, encara que hem augmentat lleugerament l’estada mitjana.

Els indicadors monitoritzats a nivell d’efectivitat empitjoren lleugerament respecte l’any anterior, tot i no ser una desviació molt significativa. 

Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Àmbit d’atenció sociosanitària

Activitat

Internament – Unitat de Llarga Estada
0
Places
0
Pacients nous ingressats
0
Estades
0
Estada mitjana
0
Índex d’ocupació (%)

Internament – Unitat de Cures Pal·liatives
0
Places
0
Pacients ingressats
0
Estades
0
Estada mitjana
0
Índex d’ocupació (%)

Internament – Unitat de Convalescència
0
Places
0
Pacients ingressats
0
Estades
0
Estada mitjana
0
Índex d’ocupació (%)

Atenció de suport
0
Pacients atesos PADES
0
Pacients atesos UFISS

Atenció ambulatòria – Consultes Externes
0
Primeres visites
0
Visites successives
0
Total visites

Atenció ambulatòria – Hospital de Dia
0
Places
0
Pacients ingressats
0
Estades
0
Índex d’ocupació (%)

Indicadors de qualitat Valor referència
EficiènciaPercentatge d'altes amb estada:
<123 dies per llarga estada
<45 dies per convalescència
<20 dies per cures pal·liatives
Llarga Estada: 71,7 %
Conva.: 81,8%
Cures Pal·liatives: 72 %
Llarga Estada: 20 %
Convalescència: 70 %
Cures Pal·liatives: 65 %
EfectivitatPacients que han millorat el seu estat funcional (Millora de l'estat funcional del pacient a l'alta ingressats a convalescència)92,31 %>80 %
Grau d'implantació del model d'Atenció Centrada en la Persona100 %
SeguretatPercentatge d'úlceres per pressió intrahospitalàries4,40 %
Taxa de caigudes de pacients ingressats (per mil estades)16,1
Grau de cobertura d'identificació inequívoca de pacients100 %100 %
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta (per dispositiu)Llarga Estada: 93,6 %
Convalescència: 70 %
Cures Pal·liatives: 50 %
PADES: 13,7 %
AccessibilitatTemps resposta UFISS6,7
Percentatge en temps de resposta PADES inferior a 5 dies81 %80 %
Percentatge de consultes no presencials14,9 %

L’accessibilitat als serveis de suport que donem mantenen un bon temps de resposta.

Els indicadors relacionats amb la seguretat del pacient mostren uns resultats correctes.

A nivell d’eficiència empitjoren els resultats respecte als dies d’estada per dispositiu d’internament.

Destaquem els bons resultats pel que fa a la millora de l’estat funcional i l’atenció centrada en la persona com a model assistencial.

Àrea Bàsica de Salut de l’Escala. Àmbit d’atenció primària

Activitat

VISITES PER TIPUS D’ACTIVITAT
0
Atenció al centre
0
Atenció domiciliària
0
Consultes sense pacient
0
Contacte ciutadà
0
Extraccions analítiques
0
Tractaments i proves
0
ASSIR. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

VISITES PER TIPUS DE PROFESSIONALS
0
Medicina de Família
0
Infermeria de Família
0
Pediatria
0
Infermeria pediàtrica
0
Metge d’Atenció Continuada
0
Infermeria d’Atenció Continuada
0
Odontologia
0
Psicooncologia
0
Psicologia, Xarxa Salut Mental
0
Treball social
0
Ginecologia
0
Llevadora

Indicadors de qualitatValor referència
ResolucióPercentatge de pacients amb derivació a l’especialista5,2 %9,5 %*
Percentatge de pacients amb sol·licitud de diagnòstic per la imatge4,6 %8,4 %*
Seguretat"Índex de Qualitat en la prescripció farmacèutica.
(Índex de qualitat farmacèutica)"
64 puntsPuntuació màxima 100 punts
Percentatge d'incidències en la prescripció farmacèutica en pacients
polimedicats (crònics)
0,13<0,11
Tractament d'odontologia conservadora als infants de 7 a 15 anys amb patologia bucodental75,4%87,21%*
AccessibilitatPercentatge de consultes no presencials29 %
Nota: * Valor any 2019

Els resultats dels indicadors de resolució i accessibilitat han estat marcats directament per la situació pandèmica.

Respecte als indicadors de seguretat, es mantenen a la franja esperada.

Pel que fa a l’efectivitat, observem una disminució dels resultats per algunes àrees específiques i els indicadors relacionats amb les cobertures vacunals estan dins els paràmetres esperats.

Un dia a la Fundació

0
Visites d’atenció primària
0
Urgències ateses
0
Visites a Consultes Externes
0
Sessions d’hemodiàlisi
0
Sessions de Rehabilitació
0
Intervencions quirúrgiques
0
Parts
0
Biòpsies
0
TAC
0
Peticions al Laboratori
0
Dosis dispensades de fàrmacs a pacients ingressats
0
Altes d’atenció sociosanitària
0
Altes d’hospitalització

Valoració de les dades

L’activitat realitzada aquest any a la Fundació Salut Empordà s’ha vist marcada per l’emergència sanitària de la pandèmia de la Covid-19, una situació que ha fet alterar l’activitat assistencial, reconduir circuits, prioritzar l’atenció i plantejar alternatives a la presencialitat dels usuaris, suspendre activitat programada, etc. entre d’altres impactes.

I la Memòria del 2020, a través dels indicadors i les dades assistencials, és un reflex d’aquest context. És per això que les dades que conté, en comparació amb els nostres històrics i/o altres valors de referència, es poden allunyar del resultat esperat.

Al mateix temps, la pandèmia fa necessari posar el focus en nous indicadors, com poden ser els relacionats amb l’atenció assistencial telemàtica.